Επίδειξη της προσέγγισης προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή στις τέσσερις (4) περιοχές μελέτης

Α1. Κλίμα και κλιματική αλλαγή

Στο πλαίσιο της δράσης Α1 συλλέγονται χρονοσειρές κλιματικών δεδομένων (θερμοκρασία, βροχόπτωση κ.ά.) για την περίοδο 1950-2010, από μετεωρολογικούς σταθμούς πλησίον των περιοχών μελέτης. Κατόπιν, με τη χρήση κατάλληλων τοπικών κλιματικών ομοιωμάτων, εξειδικεύονται και εξετάζονται οι κλιματικές προβλέψεις, έτσι ώστε να υπολογισθούν οι τάσεις των κλιματικών δεδομένων (gradients) για την περίοδο 2010-2050 σε κάθε περιοχή. Η χωρική κατανομή των εν λόγω δεδομένων διεξάγεται με τη χρήση Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους για τις περιοχές.

Α2. Αξιολόγηση των προηγούμενων τάσεων των δασών και της παρούσας κατάστασής τους

Κατά τη διάρκεια της δράσης, αποτυπώνεται η τρέχουσα κατάσταση των δασών των τεσσάρων (4) περιοχών από άποψη α) εδαφολογική, β) φυτοκοινωνιολογική, γ) οικοφυσιολογίας (αύξηση, ηλικιακή δομή δέντρων κ.ά.) και δ) υγείας του δάσους (περιστατικά νέκρωσης δέντρων από μύκητες και έντομα). Η μελέτη περιγράφει την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και εμβαθύνει στο παρελθόν, όσο το δυνατόν περισσότερο. Η περιγραφή

βασίζεται σε α) εργασία πεδίου, β) έρευνα των αρχείων των τοπικών δασικών και άλλων υπηρεσιών και γ) υπάρχουσα βιβλιογραφία, και τεκμηριώνεται με βάση τα κλιματικά δεδομένα για την περίοδο 1950-2010 που συλλέγονται στο πλαίσιο της δράσης Α1.

Α3. Αξιολόγηση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στα δάση

Η δράση A3 έχει ως στόχο την αξιολόγηση της επίδρασης των υφιστάμενων κλιματικών συνθηκών και της μελλοντικής αλλαγής του κλίματος στα δάση των τεσσάρων (4) περιοχών μελέτης. Ειδικότερα, αξιολογείται η πιθανή κατανομή και η κατάσταση των εν λόγω δασικών οικοσυστημάτων εξαιτίας της μελλοντικής αλλαγής του κλίματος. Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται μια κατ’ εκτίμηση αξιολόγηση της απόκρισης των δασών στις αναμενόμενες αλλαγές των κλιματικών παραμέτρων για την περίοδο 2010-2050 που προκύπτουν από τη χρήση των κλιματικών ομοιωμάτων στο πλαίσιο της δράσης Α1.

Α4. Προτάσεις προσαρμογής της δασικής διαχείρισης

Η δράση περιλαμβάνει τη διατύπωση προτάσεων για την προσαρμογή των πρακτικών δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή σε καθεμία από τις τέσσερις (4) περιοχές μελέτης. Τα μέτρα προσαρμογής των πρακτικών δασικής διαχείρισης στοχεύουν στη μείωση της ευπάθειας των δασικών οικοσυστημάτων και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους στην κλιματική αλλαγή. Οι προτάσεις για τη δασική διαχείριση ανταποκρίνονται στην αξιολόγηση των επιδράσεων της αναμενόμενης κλιματικής αλλαγής στα δάση (δράση Α3), λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση και τις τάσεις των δασών (δράση Α2). Τέλος, οι προτάσεις περιλαμβάνουν και κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης, όπως οι επιδημίες εντόμων, ξηρασίες κ.ά.

Α5. Τροποποίηση των δασικών διαχειριστικών σχεδίων

Η δράση αποβλέπει στην τροποποίηση των δασικών διαχειριστικών σχεδίων των τεσσάρων (4) περιοχών μελέτης, σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση των στρατηγικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε αυτά. Η τροποποίηση των δασικών διαχειριστικών σχεδίων βασίζεται στις προτάσεις προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή που διατυπώνονται στο πλαίσιο της δράσης Α4.

Α6. Προδιαγραφές και εγκατάσταση μόνιμου προγράμματος παρακολούθησης

Η δράση περιλαμβάνει την προετοιμασία των προδιαγραφών και την εγκατάσταση ενός μόνιμου προγράμματος παρακολούθησης. Στόχος είναι η παρακολούθηση α) των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις τέσσερις (4) περιοχές μελέτης, β) της πορείας των φαινομένων της νέκρωσης των ειδών κωνοφόρων και της εισβολής των κωνοφόρων στα πλατύφυλλα δάση και γ) της επιτυχίας της εφαρμογής των μέτρων προσαρμογής. Οι προδιαγραφές παρακολούθησης περιγράφουν τις διαδικασίες για την υλοποίηση των τριών σταδίων εφαρμογής του συστήματος παρακολούθησης, δηλαδή την εγκατάσταση μόνιμων δειγματοληπτικών επιφανειών παρακολούθησης, τη σύνταξη κατευθύνσεων συλλογής δεδομένων και την ανάρτηση των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης στον δικτυακό τόπο του έργου.