ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 • ΓΔ Περιβάλλον για τα δάση

http://ec.europa.eu/environment/forests/home_en.htm

 

 • LIFE+

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

 

 • LIFE+ Αειφορική Διαχείριση των Δασών στη Μενόρκα (Ισπανία) στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής

http://lifeboscos.cime.es/

 

 • LIFE+ Περαιτέρω Ανάπτυξη και Εφαρμογή ενός ευρωπαϊκού επιπέδου Συστήματος Παρακολούθησης των Δασών

http://www.futmon.org/index.htm

 

 • Πρόγραμμα UN-REDD – Μείωση Εκποµπών από την Αποψίλωση και την Υποβάθμιση των Δασών στις Αναπτυσσόµενες Χώρες

http://www.un-redd.org/

 

 • ECHOES – Αναμενόμενη Κλιματική Αλλαγή και Δασοπονικές Πρακτικές στην Ευρώπη

http://www.gip-ecofor.org/publi/page.php?id=2&rang=0&domain=37&lang=en_GB

 

 • SilviStrat – Στρατηγικές Απόκρισης στην Κλιματική Αλλαγή αναφορικά με τη Διαχείριση των Δασών στην Ευρώπη

http://www.efi.int/portal/completed_projects/silvistrat/

 

 • Διυπουργική Διάσκεψη για την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη (MCPFE)

http://www.mcpfe.org/

 

 • Silva Mediterranea, Επιτροπή για τα δάση στη Μεσόγειο – Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO)

http://www.fao.org/forestry/silvamed/en/

 

 • Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών

http://www.efi.int/portal/

 

 • Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

http://www.for.auth.gr/

 

 • Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

http://www.fmenr.duth.gr/

 

 • Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών – Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας

www.fri.gr

 

 • Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων – Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας

http://www.fria.gr

 

 • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας

http://www.pieria.gr/

 

 • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων

http://www.anentsa.gr/

 

 • Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας

http://www.parnitha-np.gr/

 

 • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

http://www.lakonia.gr/