Δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας

Σκοπός των δράσεων πληροφόρησης είναι η ευρεία επικοινωνία της ανάγκης προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου σε άλλους εμπλεκομένους και στο ευρύ κοινό. Πιο συγκεκριμένα, οι εν λόγω δράσεις περιλαμβάνουν:

  • Δημιουργία δικτυακού τόπου
  • Πινακίδες δημοσιοποίησης στις τέσσερις (4) περιοχές μελέτης
  • Ενημερωτικό έντυπο
  • Συναντήσεις έναρξης και λήξης έργου
  • Εκλαϊκευμένη έκθεση (Layman’s report)
  • Δημοσιοποίηση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (δελτία τύπου, άρθρα, παρουσιάσεις σε τοπικά και εθνικά κανάλια κ.ά.)
  • Σχέδιο επικοινωνίας μετά το τέλος του LIFE το οποίο περιλαμβάνει α) επισκόπηση των στόχων, της μεθόδου και των αποτελεσμάτων του έργου β) στρατηγική επικοινωνίας.