Ενδυνάμωση των δασικών υπηρεσιών στο να προσαρμόσουν τη δασική διαχείριση στις περιοχές αρμοδιότητάς τους

Β1. Κατευθύνσεις για την προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή

Η δράση περιλαμβάνει τη σύνταξη κατευθύνσεων για την προσαρμογή της διαχείρισης των δασών της Ελλάδας και της Μεσογείου στην κλιματική αλλαγή. Πιο συγκεκριμένα, οι κατευθύνσεις απευθύνονται στους υπεύθυνους άσκησης δασικής διαχείρισης, τους επαγγελματίες που συμμετέχουν στον σχεδιασμό δασικής διαχείρισης και τους φοιτητές των σχετικών πανεπιστημιακών τμημάτων με στόχο την εξοικείωσή τους με θέματα όπως οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα δάση, οι πιθανές διαχειριστικές προσεγγίσεις για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, οι προσεγγίσεις, οι μέθοδοι και τα εργαλεία για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της άσκησης διαχείρισης κ.ά. Τέλος, στις κατευθύνσεις περιλαμβάνονται μελέτες περίπτωσης των τεσσάρων (4) περιοχών μελέτης του έργου.

Β2. Κατάρτιση των υπευθύνων άσκησης δασικής διαχείρισης

Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας των δασικών υπηρεσιών να ανιχνεύουν και να διαχειρίζονται τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα δάση της αρμοδιότητάς τους. Στο ανωτέρω πλαίσιο διεξάγεται σεμινάριο κατάρτισης, το οποίο απευθύνεται στους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και στο προσωπικό των δασικών υπηρεσιών, ειδικότερα σε δασολόγους, αρμόδιους για τον σχεδιασμό διαχείρισης του δάσους καθώς και για την παρακολούθησή του. Η διεξαγωγή του πραγματοποιείται έπειτα από την ανάπτυξη των προτάσεων για τα μέτρα προσαρμογής (δράση A4) και από τη σύνταξη των κατευθύνσεων για την προσαρμογή της ελληνικής δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή (δράση Β1) ώστε οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν επί του συνόλου των αποτελεσμάτων του έργου.